Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност? Гражданска отговорност – Как се покрива вредата?

Главното е, че Гражданската отговорност покрива единствено твоята отговорност като собственик или ползвател на превозното средство за вреди, причинени на трети лица.

Т.е. право на обезщетение по полицата има само третото пострадало лице.

Застраховката се сключва на база всички рискове. Това означава че покрити по нея са всички причинени вреди (щети от всякакъв род), които не са описани като изрично изключение. Преди всичко трябва да се провери валидността на застраховките Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

Ако застраховката е сключена с плащане на премията на вноски, поредната вноска можете да платите лесно и бързо Zastra.bg Insurance Calculator

Ако си пострадало лице – имаш право да предявиш претенция към застрахователя на виновния.

А ако извършителят е неизвестен или незастрахован, а вредата е свързана с телесно увреждане или смърт, можеш да предявите претенция за обезщетение към Гаранционния фонд https://www.guaranteefund.org/   

 

За да претендираш за обезщетение е необходимо да:
  1. Да уведомиш застрахователя на виновния, респективно Гаранционния фонд, ако претенцията може да бъде насочена към него;
  2. Да удостовериш настъпването на събитието, в резултат на което е вредата;
  3. Да покажеш на застрахователя/Гаранционния фонд, че имаш право да получиш обезщетението и
  4. При материални щети да предоставиш достъп до пострадалото имущество за оглед и оценка на вредата.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Как да предявя претенция?

Предявяваш претенция, като попълниш уведомление (името на документа варира- декларация, заявление, доклад) за щета. Представлява стандартизирана бланка, която се предоставя от застрахователя. Формулярите са със свободен достъп и са на разположение в приемната на ликвидационния център на компанията. Уведомлението се попълва на място.

Гражданска отговорност: Как се покрива вредата?

Претенциите към Гаранционния фонд могат да бъдат предявени директно или чрез ликвидационен център на застраховател.

В уведомлението описваш накратко какво се е случило – обстоятелства и факти.

Ако извършителят е известен и знаете номера на полицата, задължително ги посочвате в претенцията си за обезщетение. Тази информация се съдържа в протокола, издаден от Пътна полиция или съставен между участниците в събитието.

Как удостоверяваш събитието?

Ако е възможно събитието се удостоверява с документи. Те зависят от вида на събитието. Могат да бъдат констативен протокол, рапорт, доклад или друг документ, издаден от държавен орган Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Как удостоверяваш правото да получиш обезщетение?

Застрахователя ще плати обезщетението по твоята претенция само ако имаш право на това. Това означава:

  • Да си пострадало лице (претърпяло материална или неимуществена вреда)
  • Да си наследник или пълномощник на пострадалото лице.

Предявяването на претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност е право, не задължение. Дали ще изискваш компенсация за претърпени вреди зависи само от твоята преценка. Отказът не носи последствия.

 

Какви са сроковете за предявяване на претенция по гражданска отговорност?

Сроковете за предявяване на претенция по застраховка гражданска отговорност са три години при материални щети и пет при телесни увреждания или смърт.

Тези давностни срокове са предвидени законодателно и не могат да бъдат съкращавани от указания или уговорки със застраховател.

По всяко време, в рамките на тези срокове, можеш да информираш застрахователя, че изискваш плащане на обезщетение за претърпените вреди Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

Отлагането във времето обаче е свързано с няколко особености.

  • При материални щети е необходимо да запазиш имуществото в същия вид, за да може застрахователят да направи оглед и оценка.
  • При нематериални врещи е възможно за установяването на последствията от събитието върху пострадалото лице да изисква по-дълъг период от време.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Как се удостоверява застрахователно събитие по гражданска отговорност?

Гражданска отговорност: Как се покрива вредата? Задължително с документи.

При гражданска отговорност, за разлика от застраховка каско, няма ситуация, при която събитие може да бъде удостоверено с декларация.

Документите, които се съставят зависят от обстоятелствата при които е възникнала вредата, броя на участниците и дали има пострадали лица.

Пътно транспортно произшествие (ПТП) – какво е ПТП
ПТП е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от броя на участващите превозни средства ПТП-тата са катастрофи (с участието на повече от едно МПС или МПС и друго имущество, вкл. пътна инфраструктура) и самокатастрофи (с участието само на едно МПС).

Ако събитието трябва и / или бъде посетено от Пътна полиция, се съставя констативен протокол.

Ако събитието е с двама участници, причинени са само материални щети (няма пострадали лица), без значение на размера на вредите, има съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало събитието и участниците приемат, че никой от тях не е употребил алкохол или други упойващи вещества – тогава се съставя двустранен констативен протокол.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Застраховката не покрива щетите на превозното средство, причинени от неговия водач.

Самокатастрофите не са покрити по гражданска отговорност.

Тези събития се покриват от застраховка каско /за автомобила/ и злополука на местата/пътниците, друга злополука или застраховка живот /за водача/.

Ако купуваш МПС, което е вече регистрирано в България:
Провери има ли валидна полица Проверка на застраховка /Гражданска отговорност/ (myve.bg)

Ако колата има друга валидна регистрация, която е извън България.
Длъжен си да купиш 30-дневна полица (чл. 489, ал. 5 от Кодекса за застраховане). Като за нея е задължително да удостовериш пред застрахователя правото на собственост с документ за придобиване, преведен на български Zastra.bg Insurance Calculator