Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Какво се случва, ако нямам гражданска отговорност?

Ако нямаш валидна застрахователна полица Гражданска отговорност си изложен на редица правни и финансови рискове. Всеки един от тях е за твоя сметка.

Защото:

Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции.

Това означава, че поддържането на валидна полица е твое задължение, вменено със закон. Спазването на законодателните изисквания е и твое задължение и по Конституция. Проверявай редовно дали имаш валидна полица и не си забравил да я подновиш навреме Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

 

 

Глобите по Кодекса за застраховане Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg) 

Налагат се от Пътна полиция. При проверка или автоматизирано техническо средство.

Ако си собственикът на автомобила и не изпълниш задължението си за сключване на задължителна застраховка, подлежите на административна санкция (глоба) в размер от 250 лв. от ако си физическо лице и имуществена санкция от    2 000 лв. ако автомобилът е собственост на юридическо лице. Управляващият превозното средство, следва да плати 400 лв глоба.

При повторно нарушение глобите са 800 лв. за физически лица и 4 000 лв. за юридически.

Следи и не пропускай да платиш навреме дължимите поредни вноски по полицата https://calculator-mtpl.zastra.bg/notes/new 

Стационарните камери правят автоматична проверка за наличие на полица (сканират номера, не стикера). Можеш да получиш известие за наложена глоба дори и да не те спрат за проверка.

Размерите са санкцията са същите (остават само за собственика. Кой е карал към този момент колата при камерите няма особено значение).

 

По Закона за движение по пътищата

Могат да ти вземат временно шофьорската книжка и да спрат колата от движение. Второто е докато представиш сключена застраховка.

Застраховката е финансова гаранция за твоето поведение на пътя. Може да ти струва много скъпо, ако я нямаш.

Ако нямаш валидна полица, причинената от теб щета, ако е нематериална, ще бъде покрита от Гаранционния фонд. До размера на платеното Гаранционният фонд ще предяви регресна претенция към теб Начало – Гаранционен фонд (guaranteefund.org)

За материалните щети си пряко отговорен ти.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Кога ще ми дерегистрират колата, ако нямам гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е задължителна застраховка.

Изисква се за регистрация на превозното средство и е условие за поддържане на тази регистрация.

 

Какво става, ако останеш без валидна гражданска отговорност?

Гаранционния фонд разбира в реално време и те уведомява, че разполагаш с 14 дни за да предоставиш „доказателство“ за сключен договор.

Ако не реагираш, Гаранционният фонд предоставя данните на КАТ.

КАТ променят записа в регистъра си на „служебно прекратена“ и те информират за това.

Дерегистрацията е автоматична.

 

Поддържането на валидна полица е условие за валидност на регистрацията на превозното средство. Автоматична дерегистрация представлява промяна на запис в информационната система на МВР. Може и да не разбереш за него.

Управлението на превозно средство без валидна регистрация /става такава, при автоматична дерегистрация/ може да коства отнемане на книжката за 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. Ако деянието не е престъпление. В този случай е по Наказателния кодекс. Повторното нарушение води отнемане на книжката за срок от 1 до 2 години и глоба до 1500 лв.

Как се възстановява служебната дерегистрация?

Сключваш нова застраховка. И информацията потича в обратен ред и изрядността ти се възстановява.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Нямам Годишен технически преглед. Важи ли ми гражданската?

Да, валидна е.

Защото покритието по гражданска отговорност е на база всички рискове.

Полицата е валидна при всяка ситуация, различна от изрично изключените.

Удостоверението за техническа изправност на автомобила, какъвто е задължителния технически преглед, не е изрично изключение.

 

Ако ти си увреденото лице, което претендира за обезщетение пред застрахователя на виновния.

Талон за валиден технически преглед може да бъде изискан от застрахователя при предявяване на претенция. Липсата на такъв обаче не може да бъде основание за отказ от плащане.

Кодексът за застраховане не дава право компанията по гражданска отговорност да ограничи твоето право на обезщетение поради липсата на удостоверение за техническа неизправност на превозното средство.

 

Ако ти си виновният за ПТП водач:

Застрахователят не може да откаже плащане по причинената от теб щета с аргумент за липса на документ за Технически преглед.

Ако обаче ПТП- то е причинено в резултат на неспиране и непредприемане на необходимите мерки за отстраняване на възникнали по време на движение повреда или неизправност на превозното средство, твоят застраховател  може да предяви регресен иск към теб за възстановяване на платеното на пострадалия.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Какви са последствията, ако полицата ми съдържа грешна, непълна или неточна информация?

Ключовите данни, критични за съдържанието в полицата се извличат от електронната услуга на МВР – масивите на Пътна полиция.

Застрахованият няма контрол върху тях, т.е. ти не носиш отговорност за техния обхват и пълнота.

Част от информацията във полицата обаче не се извлича от електронната услуга на МВР.

Това са съществени за оценка на риска обстоятелства, за които застрахователят ти задава изричен въпрос.

 

Отговорите, които предоставяш са база за ценообразуване, но не и условие за валидността на полицата.

Информациите, които подаваш извън данните на МВР определят цената на твоят полица Zastra.bg Insurance Calculator

Бъди коректен в отговорите си при сключване. Ако пред срока на валидност на полицата, някое от обстоятелствата се промени – уведоми застрахователя.

 

Ако застрахователя установи, че полицата ти съдържа премълчани обстоятелства /например за ПТП през предходния период/ или неточни данни /например за шофьорския стаж, или възраст на обичайния водач/, то той НЯМА право:

  1. Да прекрати договора;
  2. Да откаже или да намали размера на плащанията по предявени претенции.

Има обаче право:

Да изиска от теб доплащане на премия до справедливата по тарифа.

Това е тази, която би определил като цена по застраховката ако премълчаните или неточни обстоятелства бяха известни при сключването на застраховката, заедно с лихви за забава.

Срокът да упражни това право е един месец от датата на узнаване, ако обстоятелството е съзнателно необявено или обявено неточен и две седмици при несъзнателна неточност.

Изискване да бъде упражнено правото е и ползвателя на застрахователна услуга, да бъде уведомен за него преди сключването на договора.

 

Т.е.,  в такава ситуация:

Застрахованият следва да доплати справедливата премия, ако застрахователят му го поиска;

Застрахователят не може да прекрати полицата или да откаже обезщетения Zastra.bg Insurance Calculator 

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Може ли застраховката гражданска отговорност да бъде сключена и за състезателни автомобили?

Интересно изключение, което законодателят е предвидил изрично, е за вреди причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания – при условие, че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието.

При специални условия, включващи индивидуална оценка на риска и/ завишена премия покритието по гражданската отговорност може да бъде разширено и за състезателни автомобили.

Ограничението на отговорността на застрахователя при участие в състезания не отменят задължението за поддържане на задължителна застраховка,  ако превозното средство може да бъде определено като пораждащо задължение за застраховане. Всички останали категории МПС-та със специално предназначение, е възможно да бъдат застраховани при специални условия, но не могат да бъдат изключени от отговорността на застрахователя.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Откраднаха ми колата! Какво става с гражданската?

При кражба застраховка гражданска отговорност не се прекратява.

Не се налага да предприемаш каквито и да е действия, свързани с твоята полица по гражданска отговорност.

При кражба не си длъжен да уведомиш застрахователя по гражданска отговорност.

 

Кражбата не води до формална промяна в собствеността на твоето превозно средство.

Въпреки, че МПС-то е в непозволено от теб фактическото владение на трето лице, то продължава да бъде твое по талон.

Кражбата не е основание за прекратяване на полица гражданска отговорност

С други думи кражбата не променя твоя застрахователен интерес и/ или задължението да поддържаш валидна полица по гражданска отговорност.

Кражбата може да бъде основание само за дерегистрация на превозното средство, по искане на собственика след обявяване на МПС за издирване.