Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил.


Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил.

Възстановяване на недължимо внесени такси за електронни винетки става чрез Процедурата за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата. Тя е в сила в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил. Процедурата е утвърдена от Председателя на УС на АПИ съгласно Решение 26320/20.08.2020.

I. Предмет

С процедурата се определя ред за възстановяване на суми от Национално тол управление при недължимо внесени суми по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в т.ч. при двойно или повече пъти заплащане на винетни такси.

 

Възстановяване на суми се допуска в следните случаи:

I.1. При допуснато два и повече пъти заплащане на такса по чл. 10, ал. 1, т. от Закона за пътищата винетна  такса, за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера и държава на регистрация с един и същ период на валидност или с разлика между периодите на валидност, както следва:

I.1.1. Когато разликата в периодите на валидност между заплатените винетни такси е не повече от З /три/ дни, в случай, че и двете или повече винетни такси са платени в брой или с картово плащане;

I.1.2. Когато разликата в периодите на валидност между заплатените винетки такси е до 5 /пет/ работни дни, в случай, че първото плащане е по банков път;

I.2 В случай, че е заплатена винетна такса, но е-винетка не е активирана в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Срок за подаване на заявлението по т. 1.1 и 1.2. е до 40 ( четиридесет) календарни дни от крайната дата на валидност на закупените електронни винетки.

 

II. Източници за заплащане на винетна такса чрез закупуване на електронна винетка

Заплащането на винетна такса чрез закупуването на електронна винетка, може да бъде извършено чрез използване на един от следните канали за продажба:

II.1. Националното тол управление (НТУ);

II.2. Национален доставчик на услуги за електронно таксуване (НТУ) и партньорската му мрежа;

Възстановяването на суми за платени два или повече пъти винетни такси чрез закупуване на електронна винетка, е допустимо, както чрез закупуването им от един и същи канал за продажба, така и в случай на закупуването им чрез различни канали за продажба.

 

III. Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на платена два или повече пъти винетна такса чрез закупуване на електронна винетка по т. 1 1 от настоящата процедура:

Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил.

 

Възстановяване на недължимо внесени суми по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, съгласно процедурата, е допустимо за собственик, ползвател или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство в следните случаи:

  1. При декларирани еднакви данни за регистрационен номер, категория, държава на регистрация, както и един и същ период на валидност или с разлика между периодите на валидност, както следва:

ако разликата в периодите на валидност между заплатените винетни такси е не повече от 3 /три/ дни, в случай, че и двете или повече винетни такси са платени в брой или с картово плащане;

1.2. Когато разликата в периодите па валидност между заплатените винетки такси е до 5 /пет/ работни дни, в случай първото плащане е по банков път;

1.3. В случай на закупени два или повече пъти е-винетки за един и същ регистрационен номер, категория и държава по регистрация, когато периодът на едната винетка се включва в периода на валидност на другата. В описаната хипотеза се възстановява сумата за закупена винетка, чийто период на валидност се включва в периода на другата винетка.

 

Заявлението се подава по образец и може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице чрез депозирането му в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура”, в деловодството на Областните пътни управления или чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg.

 

  1. Необходими документи при подаване на заявление:                                                                                      2.1.  данни от регистрационния талон на ППС;

2.2. копие на документи, удостоверяващи извършено заплащане на винетни такси;

2.3. удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя;

2.4. копие на пълномощно при необходимост;

2.5. електронен адрес/телефон за контакт;

 

  1. Срокът за разглеждане на заявлението е 30 дни от депозирането му. Когато при разглеждане на заявлението се установи, че не съдържа изброените по-горе документи, както и при необходимост от извършване на допълнителни проверки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

 

IV. Процедура по разглеждане на подадени заявления за възстановяване на платена винетна такса по т. 1.2 от настоящата:

IV.1. Възстановяване на суми по неиздадени е-винетки се допуска в следните случаи:

IV.1 1 .При извършено плащане по банков път, което не може да бъде обработено нито автоматично, нито ръчно и по което не е активирана е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП;

IV.1.2 .При оспорена трансакция за закупена е-винетка, по която парите са постъпили по банковата сметка на НТУ, но е-винетка в Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, т. I от ЗП не е активирана (издадена).

Право да подаде заявление за възстановяване на недължимо внесена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП – винетна такса по т. 1.2 от настоящата процедура имат собственикът на ППС, ползвател съгласно чл. 4, ал. З от Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство.

Заявлението се подава по образец и може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице чрез депозирането му в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура”, в деловодството на Областните пътни управления или чрез електронната поща на e-mail:

IV.2. Необходими документи при подаване на заявление:

IV.2.1. данни от регистрационния талон па ППС;

IV.2.2. копие на документи, удостоверяващи извършено заплащане на винетна такса; при плащане по банков път — копие от платежно нареждане; при картово плащане – банково извлечение, в което е отразена трансакцията и информация за първите четири цифри и последните четири цифри от картата, с която е направено плащането.

IV.2.1. удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя,

lV.2.2. копие на пълномощно при необходимост,

IV.2.3. електронен адрес/телефон за контакт;

 

IV.3. Срокът за разглеждане на заявлението е 30 дни от депозирането му. Когато при разглеждане на заявлението се установи, че не съдържа изброените по-горе документи, както и при необходимост от извършване на допълнителни проверки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

Настоящата процедура се прилага от датата на утвърждаването й от Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Възстановяване на недължимо внесени такси за електронни винетки става със Заявление по образец.

Заявлението за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил следва да съдържа три имена на заявителя, адрес, в какво качество е – собственик/ползвател или упълномощено лице от собственика или ползвателя на пътно превозно средство (ППС).

Следва да заявява, че за ППС с дадена категория,  с регистрационен  номер, от държава, са платени дадени такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП. В свободен текст се излагат обстоятелствата на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, в т.ч. за две и повече електронни винетки.

 

Към заявлението се прилага:

Копие от регистрационния талон на ППС;

Копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на винетна такса /при картово плащане, банково извлечение, в което е отразена транзакцията и информация за първите четири цифри и последните четири цифри от картата. с която е направено плащането; при банково плащане – копие от платежното нареждане/;

Копие от заверено пълномощно при необходимост;

Електронен адрес за връзка със заявителя – вписва се при електронно подаване на заявлението:

Телефонен номер за контакт със заявителя;

Номер на банкова сметка и титуляр, посочени от заявителя, по която да бъде възстановена сумата.

 

При подаване па заявлението по електронен път може да се ползва валиден електронен подпис на заявителя.