Азбука на застраховка Гражданска отговорност 16


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 16: Кога се съставят двустранните констативни протоколи?

Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи – Как се документират застрахователни събития?

Много са начините за документиране на събития.

 • Акт за констатация – ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието.
 • Протокол – съдържа фактологията на събитието, дву- или повече странно потвърдена от различни лица (обикновено участниците в събитието).
 • Свидетелско показание – еднолично описание (писмено) на начина, по който са се случили нещата.

Застрахователните събития по гражданска отговорност се удостоверяват само и единствено с протокол.</h4 >
Той е задължителен за да предявите претенция към застрахователя.

Кога и какви протоколи се съставят?

С констативен протокол се удостоверява настъпването на ПТП.

Образецът и лицето имащо право да го състави са различни в зависимост от броя на участниците и вида на вредите.

 

Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи

Двустранните Констативни Протоколи са три вида:

 • Констативен протокол за ПТП с пострадали лица
 • Протокол за ПТП с материални щети;
 • Двустранен констативен протокол.

 

При ПТП с пострадали лица

Пътна полиция е длъжна винаги да посети събитието ако има пострадали лица. За произшествието се съставя Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, с подробна план-схема и достатъчно снимки.

Срокът за изготвяне на протокола е 1 месец.

Всяко пострадало лице, претърпяло вреди от ПТП може да изиска (чрез писмено искане) да му бъде предоставено копие на констативния протокол от регионалната структура, която го е издала. Той е необходим за удостоверяване на вредата, при претенция към застрахователя по гражданска отговорност. Преди всичко трябва да сме сигурни, че участниците в ПТП имат валидна полица за задължителната застраховка Гражданска отговорност Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

 

ПТП без пострадали лица

Ако:

  • участниците в ПТП са само двама;
  • има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
  • събитието не е създало опасност за движение на останалите участници в движението (няма разсипан товар например);
  • произшествието не е предизвикало задръстване на платното за движение;

Също така и ако:

   • няма участващ автомобил, собственост на Министерство на отбраната, Армията или други военизирани структури (включително и чуждестранни);
   • участващ автомобил не превозва опасни товари;
   • участниците в ПТП-то видимо не са употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

се съставя Двустранен констативен протокол.

 

Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.</h4 >
За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Също така и ако

 • няма участващ автомобил, собственост на Министерство на отбраната, Армията или други военизирани структури (включително и чуждестранни);
 • участващ автомобил не превозва опасни товари;
 • участниците в ПТП-то видимо не са употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества Zastra.bg Insurance Calculator

То се съставя Двустранен констативен протокол.

 

Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи

Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.

 

За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети Начало – Гаранционен фонд (guaranteefund.org)

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 16: Кога не идват и кога са длъжни да дойдат от Пътна полиция?

 

Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи

Разписано е изрично в Закона за движение по пътищата, като в тези ситуации не могат да откажат да посетят мястото на събитието и да съставят съответните удостоверителни документи.

Служители на пътна полиция са длъжни да посетят мястото на пътно транспортно произшествие, само когато:

  • при произшествието има убит или ранен човек;
  • произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
  • в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  • има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;

Също така и ако

 • произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
 • между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него,
 • произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

 

Кога Пътна полиция не са длъжни да дойдат или да документират събитието?

Във всички останали случай Пътна полиция следва да бъде уведомена, но не е длъжна да посети местопроизшествието Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

Пътна полиция не съставя документи и не посещава събития, свързани с

 • повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
 • пожар на МПС;
 • повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
 • повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;
 • повреди по стъклата на автомобила.