Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Какво да направя след ПТП?

Ако при Пътно-Транспортно Произшествие ти си пострадалата страна – имаш право, но не и задължение да предявиш претенция към застрахователя по Гражданска отговорност на виновния, като се увериш, че той/тя има валидна полица Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

Ако обаче ти си причината на събитието, то ти си длъжен да уведомиш за него твоя застраховател по гражданска отговорност.

Твое задължение е да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност за всяка претенция, която може да бъде предявена към теб.

Накратко – при ПТП:

1/ За всяко събитие, за което може да бъде предявена претенция към по твоята полица гражданска отговорност си ДЛЪЖЕН да уведомиш застрахователя си.

Срокът за това е 7 работни дни от датата на събитието.

2/ Пострадалият може, но не е длъжен да предяви претенция. Сроковете в които той може да се обърне към твоя застраховател за плащане са до 3 години при имуществени щети и 5 години за неимуществени.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Как се уведомява застрахователя от виновния водач?

Със стандартизирана бланка, наречена „доклад до застрахователя“ или в свободен текст.

Важното е да бъде направено в регламентирания срок. Без значение е точно как.

Твоят застраховател естествено се интересува и от всички обстоятелствата, при които е възникнало събитието. Затова приложи към писмото до него и копие от документите, с които разполагаш (ДКП, констативен протокол и т.н.). Съпътстващите документи могат да бъдат представени впоследствие, ако за тяхното изготвяне е необходимо технологично време.

Кодекс за застраховането Чл. 495. ал. (3) При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен заедно с уведомяването по ал. 1, т. 3 да посочи подробно обстоятелствата относно това събитие и да оказва впоследствие съдействие, по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие.

При подаване на уведомлението изискай входящ номер от застрахователя! Той е твоята гаранция за изпълнение на задълженията ти.

Какви са последствията ако не уведомиш застрахователя си за виновно причинено ПТП? – Подлежиш на глоба!

Изрична глоба, ако не уведомиш застрахователя си при виновно причинено ПТП няма. Но това може да се счете за неизпълнение на задължение, вменено с нормативна уредба (чл. 644, ал. 1 от Кодекса за застраховане) и да подлежи на

глоба от 500 до 3000 лв. – за физическо лице;
имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Виновен съм за ПТП. Длъжен ли съм да карам моята кола на оглед?

Не! Не се изисква виновният водач да предостави МПС-то, с което е причинена вредата за оглед. Такава практика е забранена с изрично указание на Комисията по финансов надзор.

Ако си виновен за ПТП – не си длъжен да предоставяш твоя автомобил за оглед.

Изрично забранено е застраховател за изисква от пострадалото лице да представи документни или да предприеме действия, които са извън негов контрол. Такова условие не може да бъде поставено като условие за плащане на обезщетение за претърпените вреди на пострадалия или да бъде основание за отказ.

Твоето единствено задължения като виновно за ПТП лице е в срок от 7 дни да уведомиш застрахователя си по гражданска отговорност. Прави се с попълване на доклад до застрахователя.

Застрахователят може да бъде уведомен и от пострадалото лице. Това става косвено – при фактическото предявяване на искане за обезщетение.

Законодателят не е предвидил в нито един нормативен акт или негово тълкуване друго твое задължение свързано със застраховки след ПТП.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Как да предявя претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния?

Ако си претърпял вреда в резултат на пътно транспортно произшествие (ПТП), имаш право да предявиш претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност на виновния водач. За това е необходимо:

да НЕ си виновен за ПТП-то;
да се обърнеш към застрахователя на виновния водач;
да докажеш основанието и размера на вредата, и
да удостовериш тези факти с документи!

КОГА НЕ СИ ВИНОВЕН ЗА ПТП???

Ако ПТП е посетено от КАТ:

Правото да вмени вина има само оправомощен за това орган. При пътно-транспортни произшествия, това е Пътна полиция (КАТ).

При съставяне на протокола от Пътна полиция, се отбелязва кой от участниците е отговорен за събитието. Обикновено за него бива съставен и акт за нарушение.

КАТ проверява валидността на гражданската отговорност.

Застрахователят и номера на полицата се вписват в протокола на ПТП.

Ако виновният водач управлява МПС-то без валидна полица, имаш право да предявиш претенция към Гаранционния фонд Начало – Гаранционен фонд (guaranteefund.org)

Ако ПТП не е посетено от КАТ:

А е удостоверено с двустранен констативен протокол, виновен е този водач, който не се е съобразил с правилата за движение по пътищата.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Как уведомявате застрахователя сред ПТП?

Задължението след ПТП да уведоми застрахователя е на виновния водач! Срокът за това е 7 дни!

За да уведомиш застрахователя е необходимо да посетиш който и офис на компанията (при неимуществени вреди) или ликвидационен център (за имуществени щети).

Формално уведомлението става с попълване на място в офиса на застрахователя на стандартизиран формуляр. С него описваш в кратък текст кой си, как се е случило събитието и какви са последствията за теб от него (вредите/ щетите).

Право да уведоми компанията обаче има и увреденото лице. Косвено това става с предявяване на претенцията.

Ако си увредено лице, срокът да предявиш претенция е 3 години при материални щети и 5 години при телесни увреждания или смърт. Толкова е погасителната давност по застраховка гражданска отговорност. Задължителната застраховка Гражданска отговорност трябва по Закон да се поддържа постоянно и без прекъсване Zastra.bg Insurance Calculator