За безплатни електронни винетки за хората с трайни увреждания вече се приемат заявления.


Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна вече приемат заявления за получаване на безплатна електронна винетка за 2019 г.

Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

През 2018 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) е предоставила над 228 хиляди безплатни винетки на хора с трайни увреждания.

Документите може да се подават лично в „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка. До отпечатването на новия формуляр ще се ползва действащият образец на заявление-декларация.

До 1 април 2019 г. към заявленията се прилагат:
1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в ДСП и оригинал за справка;
2. Копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник);
3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил част I – лице и гръб и оригинал за справка;

До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-декларация с приложени копия от посочените документи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, справка за достоверност на документите ще се извършва отново по служебен път.

Важно: от 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път.

Препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с всички одобрени лица за съответния ден. До края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност 1 (една) година.