Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен


Наказания за водач без Гражданска: Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен

Наказания за водач без Гражданска – Не се наказва водач без регистрация заради Гражданска – ако собственикът не е уведомен. Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по въпрос, свързан със Закона за движение по пътищата Microsoft Word – zdvp.docx (government.bg).
Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС (ВКС (vks.bg)) и Първа и Втора колегии на ВАС Върховен административен съд :: (government.bg)  прие тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 3 от 2022 г. . То е по въпроса: „Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява МПС, чиято регистрация е служебно прекратена. Това прекратяване следва да е по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за това да не е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“.

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен, приеха върховните магистрати

Магистратите от двете върховни съдилища приемат, че не се наказва с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата административно наказание водач, който управлява МПС, чиято регистрация е служебно прекратена. Това прекратяване е по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и е без за това да е уведомен собственикът на МПС ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата (АПИС Право | АПИС (apis.bg)).

Това становище е в сила в случаите, когато няма доказателства, че прекратяването на регистрацията е било съобщено на собственика на МПС. Това трябва да е направено или от „Пътна полиция“, или пък да се докаже по друг начин узнаването за служебното прекратяване Пътна полиция МВР (mvr.bg). В тези случаи деянието по чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) ще е несъставомерно. Под уведомяване по поставения въпрос следва да се има предвид узнаване по какъвто и да е друг начин, не само по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП. Узнаването подлежи на доказване с всички доказателства и доказателствени средства. Необходимо е във всеки конкретен случай да бъдат изследвани и доказани всички елементи от състава на административното нарушение,. Това включва и вината, която в административнонаказателния процес не се предполага.

Наказания за водач без Гражданска: Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен, но съдебната практика е разнородна

Тълкувателно дело № 3 от 2022 г. беше образувано, тъй като в съдебната практика на районните и административните съдилища са оформени различни становища. Според едното становище, когато собственикът на МПС не е бил уведомен, че е прекратена служебно регистрацията на автомобила му. Това означава, че администрацията не е изпълнила своето задължение по чл. 143, ал. 10, изречение първо от ЗДвП. От което следва, че водачът на автомобила не би могъл да знае за прекратената регистрация. Съответно, при неуведомяване, липсва субективна съставомерност на деянието по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП.

Извършването на неправомерно деяние под формата на непредпазливост изисква знание за прекратената регистрация на управлявания от водача автомобил. А в случая не е налице надлежен юридически факт за узнаване на служебната дерегистрация на МПС Проверка на гражданска отговорност – Zastra – Онлайн застраховки. При установено неизпълнение на законовите задължения от надлежните органи, не следва да се носи административнонаказателна отговорност. Ако деецът управлява МПС без действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност“, то той осъществява състава на друго нарушение. То е управление на МПС без сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ Zastra.bg Insurance Calculator.

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен. Още повече – узнаването за прекратяването на регистрацията не е елемент от фактическия състав на дерегистрацията

Според второто становище узнаването за прекратяването на регистрацията от собственика не представлява елемент от фактическия състав на дерегистрацията. Поради което е ирелевантно за отговорността на водача обстоятелството дали е уведомен собственикът на автомобила, че е със служебно прекратена регистрация. Законодателят е предвидил задължение за административния орган да уведоми собственика на МПС за служебно прекратената регистрация. Законът обаче не предвижда получаването на уведомлението като предпоставка за дерегистрацията.

В качеството си на водач на МПС деецът е длъжен да знае, че за управляваното от него МПС не е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Трябва да познава и законовите последици от неизпълнение на това задължение. Най-малкото, което е могъл да направи деецът, е да провери стикера, удостоверяващ наличието на валиден договор за „Гражданска отговорност”. Неизпълнението на това задължение е проява на небрежност, което обосновава вината на дееца. По темата се съобщава и в Новини от Actualno © Actualno.com Окончателно: Не може да те глобят и да ти вземат книжката заради спряна служебно „Гражданска отговорност“.

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен, но по тълкувателното дело е депозирано особено мнение

Въпросите на движението по пътищата у нас не намират своето решение. Законът за движението по пътищата страда от редица несполучливи и несъвършени разпоредби. Едно от доказателствата за това е образуваното Тълкувателно дело номер 3 от 2022 г. на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. В нарочна статия по темата Върховен административен съд :: Съдържание на брой 4/2022 (justice.bg) специално отношение взима проф. д-р Поля Голева.

Общото събрание на съдиите от Наказателна колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС приеха тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 3 от 2022 г. по въпроса. То е на темата: „Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява МПС, чиято регистрация е служебно прекратена. Това прекратяване трябва да е по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, но без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“ Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане .

Магистратите от двете върховни съдилища приемат следното: не се наказва с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата административно наказание водач, който управлява МПС, чиято регистрация е служебно прекратена. Това прекратяване следва да е по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата. Условие е и за това да не е уведомен собственикът на моторното превозно средство.

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако няма доказателства, че прекратяването на регистрацията е било съобщено на собственика на МПС от „Пътна полиция“

В случаите, когато няма доказателства, че прекратяването на регистрацията е било съобщено на собственика на МПС от „Пътна полиция, деянието по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП ще е несъставомерно. Същото важи и ако не се докаже по друг начин узнаването за служебното прекратяване на регистрацията. Под уведомяване по поставения въпрос следва да се има предвид узнаване по какъвто и да е друг начин, не само по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП. Узнаването подлежи на доказване с всички доказателства и доказателствени средства. Необходимо е във всеки конкретен случай да бъдат изследвани и доказани всички елементи от състава на административното нарушение. Това включва и вината, която в административнонаказателния процес не се предполага.

Тълкувателно дело № 3 от 2022 г. беше образувано, тъй като в съдебната практика на районните и административните съдилища са оформени различни становища. Според едното становище, когато собственикът на МПС не е бил уведомен, че е прекратена служебно регистрацията на автомобила му, администрацията не е изпълнила своето задължение по чл. 143, ал. 10, изречение първо, предложение последно от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Тоест, водачът на автомобила не би могъл да знае за прекратената регистрация. И, съответно, при неуведомяване, липсва субективна съставомерност на деянието по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП Microsoft Word – zdvp.docx (government.bg) .

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен – и водачът не следва да носи административнонаказателна отговорност

Извършването на неправомерно деяние под формата на непредпазливост изисква знание за прекратената регистрация на управлявания от водача автомобил. В случая обаче не е налице надлежен юридически факт за узнаване на служебната дерегистрация на моторното превозното средство. При установено неизпълнение на законовите задължения от надлежните органи, не следва да се носи административнонаказателна отговорност. Ако деецът управлява МПС без действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност“, то той осъществява състава на друго нарушение. Това друго нарушение е „управление на МПС без сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Според второто становище, узнаването за прекратяването на регистрацията от собственика не представлява елемент от фактическия състав на дерегистрацията. Именно поради това е ирелевантно за отговорността на водача обстоятелството дали е уведомен собственикът на автомобила, че е със служебно прекратена регистрация Върховен административен съд :: Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по въпр (government.bg)

Наказания за водач без Гражданска: Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен. Водачът като деец обаче е длъжен да знае, че не е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност“

Законодателят е предвидил задължение за административния орган да уведоми собственика на МПС за служебно прекратената регистрация. Законът същевременно обаче не предвижда получаването на уведомлението като предпоставка за дерегистрацията. В качеството си на водач на МПС деецът е длъжен да знае, че за управляваното от него МПС не е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Дори нещо повече – той е бил длъжен и да познава законовите последици от неизпълнение на това задължение Zastra.bg Insurance Calculator . Най-малкото, което е могъл да направи деецът, е да провери стикера, удостоверяващ наличието на валиден договор за „Гражданска отговорност”. Неизпълнението на това задължение е проява на небрежност, което обосновава вината на дееца Проверка на гражданска отговорност – Zastra – Онлайн застраховки.