Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

Прехвърляне електронна винетка при смяна номер

Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер:

Електронната винетка издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на смяна на регистрационен номер или/и прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство. Електронната винетка запазва валидността си за срока, за който е издадена.

При смяна на собствеността на МПС, трябва за това да се уведоми и застрахователния брокер или застрахователя по Гражданска отговорност https://zastra.bg/, който да издаде съответния добавък https://evinetka.bg/polezni-vrazki/.

A/ Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт „Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер“:

Закон за пътищата – Чл. 10 а, ал. 6.

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние  (Наредбата) – Чл. 5, ал. 4.

Б/ Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“, http://www.api.bg/index.php/bg/administrativni-uslugi/3142-prehvrlyane-na-elektronna-vinetka-pri-smyana-na-registracionen-nomer/.

B/ Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено „Национално тол управление“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: Стандартно работно време, от 09.00 до 17.00 ч., без прекъсване

Г/ Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Необходими документи при подаване на заявлението промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние;

1. документи, определящи обстоятелствата за промяна на регистрационния номер;

2. електронен адрес/телефон за контакт.

Д/ Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга 

Електронен образец.

– Образец  на Заявление за промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние (Наредбата).

E/ Начини на заявяване на услугата „Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер“

– Заявлението по образец (в края на публикацията) може да бъде подадено от собственик/ползвател, чрез депозирането му в деловодството на АПИ;

– деловодството на Областните пътни управления;

– чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg

Ж/ Информация за предоставяне на услугата „Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер“ по електронен път:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

З/ Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата „Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер“:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

И/ Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Й/ Заявление (образец)

за промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние (Наредбата)

от  …………………………………………………………………………,

(три имена на заявителя)

адрес : ………………………………………………………………………………………………………………….

В качеството ми на собственик/ползвател на пътно превозно средство (ППС), декларирам че за ППС, категория: К1, К2 или К3  с номер на рамата: ……………………………………………………………..

                             (вярното се подчертава)

и идентификационен номер № на електронна винетка: ……………………………………………, валидирана в Електронната система за таксуване за регистрационен номер на ППС …………………………………са настъпили обстоятелства за промяна на регистрационен (посочва се старият регистрационен номер)

номер и новият регистрационен номер на декларираното ППС е: …………………………………………                                                                                                                         (посочва се новият регистрационен номер).

Към заявлението прилагам:

  1. Документи, определящи обстоятелства за промяна на регистрационния номер

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Електронен адрес за обратна връзка със заявителя: ……………………………………………………………….

 (вписва се при електронно подаване на заявлението)

Актуален телефонен номер за обратна връзка със заявителя : …………………………………………………..

Подпис  на заявителя* :

/……………………………………………………. /

(Име и фамилия)

(* при подаване на заявлението по електронен път може да се ползва валиден електронен подпис на заявителя )

Дата :     …………………………….

Място за подаване : ЦУ на АПИ  / ОПУ гр. ……………………………………… ./ по електронен път

(вярното се подчертава)

Електронни винетки – прехвърляне при пререгистрация