Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Продавам колата – какво става с гражданската отговорност?

Продажбата е официално документирана смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС тя представлява последователност от три стъпки:
 сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,
 уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и
 издаване на ново свидетелство за регистрация.
Това води до промяна в задължението за сключване на застраховката и застрахователния интерес.
По условията на Кодекса за застраховане, при продажбата на МПС застраховката гражданска отговорност не се прекратява. Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

Задълженията на продавача:
 да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключването и валидността на гражданската отговорност – полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски, ако застраховката е сключена с разсрочено плащане на премията.
 съвместно с купувача да уведомите застрахователя. Срокът за уведомлението е до 7 дни от датата на прехвърляне на правата върху превозното средство.

Срокът за уведомяване на застрахователя за извършена продажба на застрахованото МПС е 7дни!

Уведомяването на застрахователя може да направи както продавачът, така и купувачът.

При уведомяването на застрахователя ще изиска договора за покупко-продажба или новото свидетелство за регистрация (талона в който вече е отразена промяната в собствеността), ако вече купувача вече има такова.

За промяната застрахователя издава анекс към полицата. С него се прехвърлят правата по застраховката на новия собственик.

Ако застраховката е сключена с плащане на премията на вноски, поредната вноска можете да платите лесно и бързо Zastra.bg Insurance Calculator

До прехвърлянето на правата по полицата купувачът е солидарно отговорен с продавача за неплатената част от премията.
Ако застрахователят не бъде уведомен за промяната в собствеността, задължението за плащане на дължимата премия е само на продавача.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Купувам кола – какво става с гражданската отговорност?

Ако купуваш превозно средство с валидна българска регистрация
Ако купуваш регистрирано в България МПС, провери има ли валидна полица Проверка на застраховка /Гражданска отговорност/ (myve.bg)
44.1.1. Ако е така – продавачът е длъжен да ти предостави всички документи по действащата застраховка гражданска отговорност (полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски при разсрочено плащане на премията).
Като нов собственик имаш право да прекратиш полицата без никакви аргументации и причини, или да продължиш да я ползвате при условията, при които е сключена.

Ако превозното средство е без валидна полица, можете са сключите годишна такава по общия ред.

Задължително след като имате регистрация:
След получаване на свидетелството за регистрация си длъжен да уведомиш за това застрахователя. Уведомлението се извършва като представиш копие на талона.
Срокът да уведомиш застрахователя е 7 дни от датата на покупката на превозното средство.

За промяната в обстоятелства (получаването на регистрационен номер) към полицата по гражданска отговорност следва да бъде издаден анекс (добавък). Добавъкът към договора за застраховката може да бъде издаден и от посредника сключил застраховката.

Възможно е застрахователят да поиска доплащане на премия, ако твоя рисков профил е по–лош от този на предишния собственик.

Права и задължения на купувача
 Длъжен сте до 7 дни от придобиването на превозното средство да уведоми застрахователя.
 В рамките на този срок има право едностранно да прекрати договора за гражданска отговорност без да посочи основание.
 Солидарно отговорен е с продавача за неплатената част от премията до датата на прехвърлянето

Права и задължения на застрахователя
 Застрахователят може да изиска за погасите неплатената част от премията до датата на прехвърлянето.
 Може да начисли допълнителна премия, по своя преценка, за промяна в рисковите обстоятелствата при които е сключена полицата.

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Ако купуваш кола без валидна българска регистрация

Ако купуваш нерегистрирано в България превозно средство, застраховка гражданска отговорност е необходима за първоначалната му регистрация. Полицата се сключва преди регистрацията в КАТ. Документът на хартия не е необходима на контролните органи. Проверката за наличие на гражданска отговорност е по електронен път. https://zastra.bg/proverkata/index.php

За издаване на полицата е необходим договора за покупко-продажба. Той удостоверява твоите права върху МПС-то и съдържа необходимите технически данни за да бъде издадена полицата. Ако нямаш такъв (например искаш да пререгистрираш твое МПС ползвано в друга държава) достатъчни могат да бъдат копие на стария регистрационен талон и лична карта на новия собственик. Разликата в това, какво очаква застрахователят идва от това дали колата има друга валидна регистрация.

Когато колата няма регистрация валидна извън България (независимо от причината, включително и ако е прекратена или изтекла):
Може да предоставиш каквито и да са документи, стига те да съдържат информация за:
 техническите характеристики на колата (рама, дата на първа регистрация, марка, модел, цвят и т.н.) и
 новият собственик (имена, ЕГН, адрес по постоянна регистрация).

За превозно средство без друга регистрация можеш да купиш направо стандартна годишна полица. Не си длъжен да плащаш допълнителна първоначална 30-дневна застраховка!

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Ако колата има друга валидна регистрация извън България.

Длъжен си да купиш 30-дневна полица (чл. 489, ал. 5 от Кодекса за застраховане). Като за нея е задължително да удостовериш пред застрахователя правото на собственост с документ за придобиване, преведен на български Zastra.bg Insurance Calculator

Такава 30-дневна гражданска можеш да имаш само еднократно.
Не регистрираш ли колата в този срок, ще си длъжен да прекратиш чуждестранната регистрация за да вземеш нова гражданска отговорност.
Важно е, че покритието по полицата влиза в сила от момента на получаване на българските номера. Дотогава застраховката е просто лист хартия.