Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Какво получавам с полицата за гражданската отговорност?

За гражданската отговорност трябва да получиш поне тези пет неща Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg) :

 • полица,
 • стикер,
 • контролен талон,
 • двустранен констативен протокол,
 • зелена карта.

Полицата е задължителна.

Стикерът и контролният талон, както и зелената карта са удостоверения, че имаш застраховка.

Лепенката/стикерът е за стъклото на колата – за пред КАТ

Картончето/контролният талон е да е в колата – за пред КАТ.

Зелената карта – за пътуване в чужбина, за страните, за които е задължителна.

Двустранният констативен протокол е за ПТП с материални щети. Ако са пропуснали да ти го дадат, може да си го поискаш.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Валидна ли ми е зелената карта. Как да проверя набързо?

За разлика от гражданската отговорност, която е валидна докато може да бъде видяна в страницата на гаранционния фонд, за зелената карта имате и пълна гаранция от Националното бюро на Българските Автомобилни застрахователи (НББАЗ). Като гаранцията е в сила, дори и ако сертификатът е неистински, неавтентичен или подправен.

Как да проверя валидна ли е зелената карта към полицата?

Онлайн – провери имаш ли валидна гражданска отговорност в регистъра на Гаранционния фонд bit.ly/ProverkaGrajdanska. Ако е така – имаш и валиден сертификат Зелена карта Издава се задължително при сключване на застраховката или плащане на поредна вноска.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Какво мога да променя в полицата за гражданска отговорност след сключването й?

Три типа промени, които можете да извършиш по вече валиден договор за застраховка гражданска отговорност след неговото сключване:

 1. Да прекратиш застраховката
 2. Да прехвърлиш правата по договора;
 3. Да разшириш покритието.

Прекратяване на договор за застраховка

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя може да бъде прекратена само в изрично изброените от Кодекса случаи.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка гражданска отговорност

Единственото основание да прехвърлиш правата по договор за застраховка гражданска отговорност е промяната в застрахователния интерес. Такава е налице при промяна на собствеността на застрахованото превозното средство Zastra.bg Insurance Calculator

Разширяване на покритието

 • Промяна на лимитите на отговорност

Минималните лимити на отговорност по гражданска отговорност се определят от законодателя. Застраховката не може да бъде сключена при по-ниски нива на отговорност.

Предлагането от всички компании е за минималните задължителни лимити на отговорност. При необходимост, по- високи равнища на ангажимент на застрахователя, могат да бъдат договорени при специални условия.

 • Промяна на обхвата на покрити рискове

Извън отговорността към трети лица, свързана със собствеността и управлението на моторно преводно средство, със застраховка могат да бъдат покрити и други рискове.

По всяко време от срока на договора застрахованият може да поиска обхвата на договора да бъде разширен с едно или повече допълнителни покрития, предлагани от застрахователя.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Как и кога можете да прекратите вашата полица гражданска отговорност?

Договорът за застраховка гражданска отговорност се прекратява с изтичане на срока за който е сключен Проверка на застраховка /Гражданска отговорност/ (myve.bg)

Опция за прекратяване на вече валидна полица е при отпадане на застрахователния интерес. Това е възможно в два случая:

 • При прекратяване на регистрацията на превозното средство

Задължението за застраховане на отговорността към трети лица, свързана с притежанието на превозни средства, е валидно само за регистрирани МПС.

С прекратяването на регистрацията отпада и необходимостта да се поддържа валидна полица.

Дерегистрацията може да бъде доброволна при бракуване и при тотална щета (ПТП или кражба) на превозното средство.

 • При промяна в регистрацията на превозното средство

Единствената промяна в регистрацията, която позволява прекратяване на полица по гражданска отговорност е промяната с собствеността. Тя води до отпадане за продавача и възникване на застрахователен интерес за купувача. При продажба на превозно средство застраховката не се прекратява. Правата по нея могат да бъдат прехвърлени на новия собственик. 

 

Купувачът има право да прекрати едностранно договора без да посочва основания. 

Застрахователят може да изиска да платите допълнителна премия за промяна в рисковите обстоятелства при които е сключена полицата.

При прекратяване на полицата застрахователят дължи връщане на платена премия съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

 

Валиден договор за застраховка може да бъде прекратен само от застрахователя, с когото е сключен.

За прекратяване е необходимо застрахованият или купувачът на превозното средство да информира писмено компанията по гражданска отговорност и да предоставя съответния документ, удостоверяващ промяната в обстоятелствата при които е сключена полицата.

 

При отпадане на застрахователен интерес (дерегистрация при брак или тотална щета) това е копие на част първа на свидетелството за регистрация, маркирана като невалидна или свидетелството за регистрация на новия собственик- при продажба.