Азбука на застраховка Гражданска отговорност


Азбука на застраховка Гражданска отговорност: Какво е Застраховката Гражданска отговорност?

Застраховката Гражданска отговорност е договор, който ти сключваш със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от теб премия застрахователят поема задължението да обезщети всяко трето лице, което претърпи имуществени и неимуществени вреди в резултат на управляването или притежаването от теб на застрахованото моторно превозно средство Начална страница – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

На какво основание е задължителна застраховката Гражданска отговорност?

Сключването на застраховка гражданска отговорност е задължително по закон!

Правното основание за задължението ти да сключиш застраховката гражданска отговорност е чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховане КОДЕКС за застраховането (zastra.bg)

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност: Кой е длъжен и може да сключи застраховка Гражданска отговорност?

Длъжно да сключи застраховка гражданска отговорност е всяко лице, което притежава регистрирано моторно превозно средство от групата на задължителните за застраховане.

Собствеността поражда задължения – автомобилите естествено не са изключение!

Задължение на всеки собственик, на редовно регистрирано според българското законодателство превозно средство, попадащо в обхвата на задължителните за застраховане такива, които не е спряно от движение, е да поддържа валидна гражданска отговорност. Това задължение е безусловно и не зависи от желанието на собственика, предназначението или ползването на превозното средство Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg)

Кой може да сключи застраховката Гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е специална застраховка. Тя може да бъде сключена от всеки. Достатъчно условие е застраховащият да има застрахователен интерес или да бъде упълномощен от собственика. Като и двете изисквания са крайно либерални. Застрахователният интерес може да бъде установяван и към датата на събитието. За разлика от други покрития дори защита на обществения интерес дава право всеки да застрахова другиму по гражданска отговорност.

Упълномощаването, по аналогия с предоставянето на правото да се управлява превозното средство, може да бъде дори устно.

Извън задължението на собственика да поддържа валидна полица, законодателят е предвидил допълнителен стимул и за ползвателите на превозното средство. Административно нарушение, подлежащо на глоба, е управлението на МПС без сключена задължителна застраховка.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност: Кой е застраховащ и застрахован по застраховка Гражданска отговорност?

Лицето, което сключва полицата е застраховащ. Той е страна по договора за застраховка. Името му трябва да фигурира в полицата.

Полицата може да бъде сключена от всеки, който има застрахователен интерес или е оправомощен (дори и устно) от собственика. Застраховката покрива отговорността на всеки, който управлява застрахованото превозно средство на законово основание.

Кой е застрахован по полица гражданска отговорност?

Формалният застрахован по договора за гражданска отговорност е собственика на превозното средство. Неговото име фигурира в полицата Zastra.bg Insurance Calculator

Извън посоченото в полицата, като застраховано лице, застрахователят покрива и вреди, причинени от всяко друго лице, което ползва превозното средство на законово основание. В общият случай това означава изрично или мълчаливо съгласие. И тъй като мълчаливото съгласие не винаги може да бъде удостоверено, застрахователят е задължен да плати за вреди към трети лица във всички случай в които владението върху превозното средство не е придобито чрез кражба, грабеж или друго престъпление.

 За да е валидно покритието не е необходимо името на водача да бъде вписано в полицата.