Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12: Как изглежда стикерът и за какво служи?

 

Стикерът, това е твоето удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност.

Представлява самозалепващо се фолио с три части. Първата е за автомобила, втората за застрахователя, третата се поставя върху талона на Гаранционния фонд и се носи от водача на преводното средство.

 

Как изглежда стикерът и за къде са предназначени частите му?

Стикерът представлява сребристо сива лепенка с пореден уникален номер и холограмен знак с логото на Гаранционния фонд.

Първата част на стикерът (в сребристо сиво с номер и холограмен знак) е предназначена за превозното средство.

Тя се лепи на видимо място в долния ляв ъгъл на предното стъкло.

Ако това е технологично невъзможно (например МПС-то няма предно стъкло) – на полицата.

Втората част е предназначена за застрахователя. Тя остава при издателя на полицата, като издаващия полицата я залепва върху служебни екземпляр.

Третата част се залепва върху талона на Гаранционния фонд. Застрахователят я отчита в Гаранционния фонд, тя служи за контрол.

При сключване на полицата получавате част 1 и 3 Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

 

За какво служи стикерът?

Стикерът е удостоверение. Той показва, че

 • за МПС-то има валидна полица
 • до кога е платена валидната полица

При издаване стикерът задължително се перфорира. До година, месец и десетдневка до която е платена полицата по гражданска отговорност. Такава дата е края на валидността на застраховката (при еднократно плащане) или датата на падежа на следващата вноска (при разсрочено плащане).

Стикер без коректна перфорация е невалиден!

Цената на стикера влиза в премията по полицата, но отива при Гаранционния фонд за покриване на разходите по издаване на стикера.

 

Стикерът беше въведен преди години като средство за достоверно потвърждение, че превозното средство има валидна полица гражданска отговорност.

С въвеждането на електронното и централизиране издаване на полици по гражданска отговорност ползването на стикер на практика е излишен детайл. До бъдеща промяна на законодателството, обаче, той остава задължителен. Нещо повече – при липсата на стикер на обозначеното място пътна полиция може да те 50 лв. Zastra.bg Insurance Calculator

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12: За какво се ползва сметка (квитанция)?

Сметката (квитанцията) е удостоверение за плащане на премия по полица. Тя е документалната форма, с която застрахователят или брокер от името на застрахователя удостоверяват, че дължимата вноска е платена.

 

Кога се издава сметка/ квитанция по полица?

Издаването на сметка или квитанция е задължително във всички случаи, в които няма друг начин за удостоверяване на извършено плащане.

Полицата по гражданска отговорност съдържа всички реквизити на първичен счетоводен документ. Независимо от периодичността на плащане на премията, която се договаря при сключване, издаването на документ за плащане за първа вноска не е задължително. Въпреки това, няма компания на пазара, която да не издава квитанция и за първата вноска.

За всяко друго плащане по полица гражданска отговорност, като поредна вноска (такава е всяка, различна от първата), анекс за промяна на собствеността, издаване на дубликати на стикер, зелена карта или при каквото и да е друго, което налага плащане, издаването на сметка или квитанция за плащането е задължително.

 

Как трябва да съдържа и как изглежда сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е документ с пореден номер, задължително издаден от името на застрахователя (лого и текст с търговското наименование на застрахователя са първите необходими реквизити). Извън тях задължителни за този документ са:

 • Дата на плащането
 • Основанието за плащане- например поредна вноска, анекс, доплащане на предоставена отстъпка и т.н.
 • Номера на полицата по гражданска отговорност за която се инкасира допълнителната сума.
 • Застрахованото лице
 • Издателят на сметката- брокер или агент
 • Получателят на сметката (застрахованото по полица лице или друго оправомощено от него)
 • Подписи на страните- издателят на сметката (брокер, застраховател) и получателят (този който плаща премията)

Формално сметката/квитанцията представлява обикновен принтиран лист. Няма компания, която да не работи с електронно издавани сметки.

 

Какво трябва да се прави със сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е удостоверение, че си платил поредна вноска или друго дължимо плащане по полицата. Приложи я към полицата по гражданска отговорност. Пътна полиция има право да проверява и платежните документи към задължителната застраховка.

Глоби, ако не покажеш сметка/ квитанция обаче няма. Проверката за валидност на полицата е в регистъра на ГФ.

Въпреки това, я пази. Тя е гаранция за твоята добросъвестност към застрахователя. Ако поради някаква причина възникне въпрос около плащанията по полицата, сметката/квитанцията са единственото удостоверение, че си изпълнили задължението в срок. Тя е основание на търсиш отговорност от некоректна страна (брокер или застраховател).

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12: Валидна ли ми е гражданската? Как да проверя набързо.

Имаш валидна полица единствено, ако тя се вижда в регистъра на Гаранционния фонд.

Регистърът на Гаранционния фонд се актуализира в реално време.

За да се появи полицата ти на страницата на Гаранционния фонд НЕ е необходимо технологичното време!

Гражданската отговорност е електронно издавана застраховка. От момента на нейната регистрация, тя се вписва в регистъра. Номерът, който виждате на бланката, се дава от Гаранционния фонд. Това става в реално време. Има ли те в този регистър – застраховката е валидна Проверка на застраховка /Гражданска отговорност/ (myve.bg)

 

Ако след издаване на полицата, не виждаш колата си застрахована, незабавно потърси съдействие от брокера, издал договора или от застрахователя. Причини да липсва, за валидно сключени през ЕИСОУКР застраховки няма!

Актуализацията на регистъра на Гаранционния фонд включва всички операции, които е възможно да направиш при сключване или през валидността на твоят полица. Такива са

 • плащане на вноска по полицата,
 • промяна на регистрационен номер и
 • издаване на зелена карта.

 

Според чл. 574, ал. 12 на Кодекса за застраховане, до доказване на противното – данните от Информационния център на Гаранционния фонд удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство.

 

Покритието на задължителната полица работи, независимо от това дали договорът е при теб, от броя на удостоверенията (стикери, зелени карти), които имаш или вида на хартията, върху която е разпечатана застраховката.