Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.

 

Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност 

За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при кои ситуации ще обезщети пострадалото лице, гражданската отговорност се сключва с покритие на база всички рискове. Това означава, че застрахователят е отговорен за всяка причинена с превозното средство вреда, която не е посочена като изрично изключение.

 

Определението на покритието по задължителната застраховка има две измерения:

 • При кои ситуации възниква ангажимент на застрахователя (кои са покрити рискове)
 • Към кого може да възникне задължението на застрахователя за компенсация на вредите (кое е трето лице)

 

Какво означава покритие на всички рискове?

Покритието по полицата е за всички причини, които не са изрично изключени и могат да доведат до:

 • неимуществените и имуществените вреди в резултат на телесно увреждане или смърт
 • вреди, на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането и
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по тези вреди, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

 

Какво се покрива от застраховката „Гражданска отговорност“?

Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени от трети лица във връзка с притежаването и/или използването на пътно превозно средство (ППС). Това включва и пешеходци, велосипедисти и други участници в движението, съгласно законодателството на България или държавата, в която е настъпила вредата. Трето лице означава собственик, различен от водача, който е причинил произшествието. Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

Минималните застрахователни лимити са еднакви при всички застрахователи и са законово определени.

Понастоящем те са както следва:

за неимуществени и имуществени вреди, причинени от телесно увреждане или смърт, лимитът е 10 420 000 лв. за едно събитие, независимо от броя на увредените лица;

за имуществени вреди лимитът е 2 100 000 лв. независимо от броя на увредените лица.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: Кой има право на обезщетение за претърпени вреди в резултат на покрити по гражданска отговорност рискове?

Застраховка гражданска отговорност покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице. Това е всеки субект, различен от водача на превозното средство. Или казано с други думи – всеки, извън отговорния за причинените вреди .

Покритието по полицата не може да бъде ограничено дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

Застраховката покрива твоята отговорност към трети лица, независимо от това доколко превозното средство отговоря на изискванията за движение по пътищата или се управлява от неупълномощен или неправоспособен водач.

В определени случай обаче, в които не си изпълнил задълженията си на собственик или водач на превозно средство, законодателят е предвидил право на регрес към теб. В такава ситуация, застрахователят ще плати на увреденото лице, но може да поиска да му възстановите платените от него суми по предявени претенции. Такива са случаите, при които:

 • умишлено си причинил вредата;
 • напуснал си мястото на произшествието, освен ако не е било наложително за оказване на първа помощ;
 • управлявал си превозното средство след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • при ПТП откажеш да се подложиш или виновно отклониш проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
 • управляваш превозното средство без валидно свидетелство за правоспособност.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: За какво не си застрахован по гражданска отговорност?

Както при всяка застраховка покритието и по гражданска отговорност е ограничено.

Две са категориите вреди, за които не може да бъде получено обезщетение по полицата. Изключенията в покритието условно могат да бъдат разграничени на два типа:

 1. вреди, които са извън обекта на застраховката, и
 2. вреди породени от незастраховаеми рискове.

 

Вреди извън обхвата на застраховка гражданка отговорност

Твоята полица не покрива:

 • Вредите на виновния водач и неговото превозно средство

Извън обхвата на застраховката са всички рискове, които водят до вреди на виновния водач и/или неговото превозно средство.

 • Гражданската отговорност на автомобилистите не покрива увреждания или щети, които не са свързани с трети лица. Тези типове възможни неблагоприятни ситуации могат и са обект на покритие на други видове застраховки.

Извън обхвата на отговорността на застрахователя по гражданска отговорност (включително и с карго полица) са вредите причинени на имуществото на пътник в превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на неговото семейството.

Личните рискове за водача, при допускане за вина, могат да бъдат покрити с доброволна злополука на местата. Покритието се предлага като допълнителна застраховка от всички компании на пазара и може да бъде сключена заедно със застраховки гражданска отговорност или каско Проверка Гражданска Отговорност – Онлайн – Лесно – Бързо (zastra.bg)

Преките щети в резултат на ПТП на автомобила, застрахован по гражданска отговорност са обект на покритие по застраховка каско, а превозвания товар – по застраховка карго.

 • Вредите, ако при движение на превозното средство не се изисква спазване на закона за движение по пътищата

 

Вреди в резултат на незастраховаеми рискове

Останалите категории изключения на покритието по гражданска отговорност са свързани с обичано незастраховаеми рискове. Такива са всички възможни опасности със специфично проявление или невъзможност да бъдат определени като случайни. Такива са:

 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски, извън свързаните с дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса
 • обезценка на увреденото имущество.