Годишен технически преглед – с Гражданска отговорност и без неплатени глоби към КАТ


С Гражданска отговорност и без неплатени глоби към КАТ – за да прекараш колата на Годишен технически преглед (ГТП)

За да се мине ГТП сега е достатъчно собственикът да е платил годишния пътен данък „Местни данъци и такси“ на общината по регистрация. Също така, отдавна известно изискване е и за МПС-то да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Възможно е полицата ти вече да е изтекла или скоро да изтече. Тогава – намери най-изгодните оферти на всички застрахователи на живия онлайн калкулатор и купи онлайн bit.ly/KalkulatorGrajdanska.

Внесеният в НС Законопроект за държавния бюджет за 2023 предвижда обаче и ново изискване. То гласи, че Годишен технически преглед (ГТП) на колата ще може да се минава само ако са платени всички пътни глоби. Те могат да са наложени с обикновен или електронен фиш или с наказателно постановление. Това е записано в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта. Срокът за бележки и мнения по него вече изтече Законопроекти – Народно събрание на Република България (parliament.bg).

Нова алинея в законопроекта за държавния бюджет за 2023 г. въвежда това обстоятелство. Конкретно, в ал. 9а на чл. 147 се дават подробности. Те са, че условие за извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство е липсата на задължения на собственика и ползвателя към датата на извършване на прегледа. Задълженията са за заплащане на глоба или имуществена санкция. Санкцията е за извършено със същото превозно средство нарушение, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш.

За наличието или липсата на задължение се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация. Този обмен е между информационната система по ал. 9 и информационната система за  административнонаказателна дейност на МВР Портал за електронни административни услуги (mvr.bg). Предложението цели да повиши събираемостта на приходите от наложените от органите на Пътна полиция санкции.

 

Само с валидна Гражданска отговорност и без висящи глоби към КАТ ще можеш да минеш автомобила на Годишен технически преглед

Законопроектът за държавния бюджет предвижда още и една нова възможност. Тя е, че в 7-дневен срок от налагането на глобата с фиш нарушителят да може да заплати 80 на сто от размера й.

Създава се е чл. 186а, според който електронни фишове и наказателни постановления, издадени от органите на МВР, се връчват по шест начина.

  • лично срещу подпис на нарушителя.
  • по електронен път на посочена от лицето електронна поща.
  • чрез информационната система за сигурно електронно връчване.
  • през Портала за електронни административни услуги на МВР.
  • чрез работодателя.

Ще се ползва и старият начин – с препоръчано писмо с обратна разписка.

Когато лицето, на което се връчва наказателно постановление или електронен фиш откаже да го получи, отказът се удостоверява с подписа и имената на лицето, което извършва връчването върху обратната разписка. Съответно, разписката към електронния фиш или наказателното постановление, и с подписа на един свидетел.

Отказът на получателя не засяга редовността на връчването, като датата на отказа се счита за дата на връчване.

 

Годишен технически преглед (ГТП) – вече само с Гражданска отговорност и без неплатени глоби към КАТ

Кога е точната дата, до която трябва да прекараш автомобила на задължителния Годишен Технически преглед можеш да си припомниш от ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на Министерство на Транспорта Проверка за валиден периодичен технически преглед || Periodic motor vehicle inspection safety check (government.bg) .

За да не се обърка нещо на Годишния Технически Преглед, провери и дали имаш валидна полица за задължителната застраховка Гражданска отговорност! Лесно и бързо направи проверката в Гаранционния фонд bit.ly/ProverkaGrajdanska

А ако полицата ти вече и изтекла или срокът на валидността й скоро ще изтече, намери най-изгодните оферти на всички застрахователи на живия онлайн калкулатор и купи 100% онлайн bit.ly/KalkulatorGrajdanska

Също така, спести си неприятни изненади при срещи с Тол Полицаите. Провери имаш ли валидна електронна винетка https://evinetka.bg/, и ако нямаш – купи за две минути.