Категории ППС

КАТЕГОРИИ ППС

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват следните категории ППС:

 

Категория 1 - ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

 

Категория 2 - ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

 

Категория 3 - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

 

Съгласно чл. 10а, ал. 12 от Закона за пътищата, правото да се заплати по-ниската такса за пътните превозни средства от Категория 1 и Категория 2, които отговарят на категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" и по-висока, се доказва с:

представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част I, когато в т. V9 е вписано с думи "ЕВРО/EURO III, IV, V" или "EEV";

сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001) 9 Final и валиден сертификат за техническа изправност.

 

При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория "ЕВРО III" и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска винетна такса.

 

Също така, като критерий за доказване степента на екологичност на моторните превозни средства да се счита и информацията, предоставена в документ от производителя на автомобила или негов упълномощен представител в страната на регистрация. За МПС, регистрирани в страна- членка на ЕС, следва да се признава информацията, ако има такава, записана в свидетелството за регистрация.

Пътните превозни средства от Категория1 и Категория 2, които отговарят на екологична категория "ЕВРО 0", "ЕВРО I", "ЕВРО II", както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория, заплащат общия размер на таксите.

 

Също така е важно, че данните за вида на превозното средство и срока, за който ще бъде винетката, се предоставят от платеца на негова собствена отговорност.

You cannot copy content of this page