Електронна винетка на хората с трайни увреждания – проверка


На evinetka.bg създадохме за улеснение на правоимащите лица възможност да се прави „Проверка на електронна винетка на правоимащите лица“. По този начин хората с увреждания могат да проверяват дали им е издаден валиден електронен стикер за 2019 г.

Проверката се извършва през бутона ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТ / ПРОВЕРКА ВАЛИДНОСТ НА ВИНЕТКА ЗА ИНВАЛИДИ чрез въвеждане на ЕГН на правоимащото лице и регистрационен номер на автомобила му, след което системата на Агенцията за социално подпомагане www.asp.government.bg визуализира информация за заредена електронна винетка в Агенция „Пътна инфраструктура” и срока на валидността й.

Хората с увреждания могат да проверяват дали им е издадена електронна винетка, както и по досегашния ред – в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

„Правоимащи” са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Освободен от данък върху превозните средства е и лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 kW.

Да припомним, че сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. При авансово облагане на доходите от трудови договори, месечната данъчна основа се намалява с 660 лв.

За работещите пенсионери – ако решението е издадено след навършване на общата пенсионна възраст, дори то да е за определен срок, правото на облекчение е пожизнено – дори след изтичането на този срока, не е необходимо да се представя ново и дори е без значение дали ако с друга цел бъде издадено ново, в него се  определи неработоспособност под 50%.

ВИЖТЕ ОЩЕ: НАРЕДБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ